Servis pro bydlení

Budete stavět a potřebujete zajistit povolení stavby, pomůžeme Vám. Vše potřebné vyřídíme za Vás!

Zajišťujeme stavební povolení i ohlášení stavby a Vy se vyhnete běhání po úřadech.

Jsme SERVIS PRO BYDLENÍ a pomáháme se zajištěním Vaší budoucnosti a snu o vlastním bydlení.

Svěřte nám potřebných povolení ke stavbě a ušetřený čas můžete věnovat rodině nebo svým koníčkům.

Servis pro bydlení nabízí

1. PŘEDPROJEKTOVÁ ČINNOST


 • Projednání záměru se stavebním úřadem a obcí
 • Zajištění geodetického zaměření pozemku, vymezení hranic pozemku pevnými body, geometrický plán
 • Jednání se správci dotčených inženýrských sítí
 • prověření regulativ a možností výstavby pro daný pozemek
 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace
 • zjištění úřady požadovaného rozsahu dokumentace a případných doplňkových projektů dle dostupných informací těchto úřadů
 • zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení
 • na základě dohody možnost pomoc s výběrem projektanta
 • pomoc při výběru typu domu, apod.

2. INŽENÝRING – VYŘÍZENÍ POVOLENÍ STAVBY :


 • vyplnění a podaní žádostí nutných k povolení stavby domu
 • obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek v rozsahu dle specifikace uvedené v Příkazní smlouvě.
 • Geodetické podklady
 • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
 • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
 • zajištění stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny
 • geodetické zaměření pozemku, vymezení hranic pozemku pevnými body a geometrický plán
 • radonový průzkum
 • hydrogeologický průzkum
 • výpočet odvodu pro vynětí ze ZPF vč. pedologického průzkumu
 • předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
 • předání povolení stavby
 • předání cedule stavba povolena

Nutné podklady pro zahájení stavebního řízení:


 • 3 x Projektová dokumentace RD v rozsahu požadavků st. úřadu případně doplňkové projekty vyžádané úřady.
 • 3 x Osazení domu do terénu s přípojkami (situace stavby), včetně vyznačení požárně nebezpečných prostor.
 • 1x Průkaz energetické náročnosti budovy.
 • 1x Protokol o měření radonového indexu pozemku.
 • 2x hydrogeologický průzkum (v případě vyžádání stavebním úřadem).
 • 2x ověřená Plná moc 1x měření hluku od specialisty na akustiku (v případě požadavku hygienika)
 • 1x Autorizační osvědčení stavebního dozoru s prohlášením, že tuto práci bude vykonávat, eventuelně název, IČO a sídlo prováděcí firmy

3. STAVBA


 • vyklizení pozemku vč. demolice
 • vytýčení základové desky
 • přípojky inženýrských sítí vč. povolení
 • pomoc při výběru materiálu
 • zajištění stavebního materiálu vč. dopravy
 • podklady pro banku vč. rozpočtu

Veškeré úkony vyřídíme na základě ověřené plné moci, předané kompletní projektové dokumentace a uhrazení zálohy.

Vše co potřebujete vědět


Podklady pro stavební řízení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příloha č. I: Průkaz energetické náročnosti budovy
Příloha č. II: Protokol o stanovení radonového indexu pozemku vč. návrhu izolace
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 Situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres
C.2 Koordinační situace stavby (zahrnuje geodet. zaměření pozemku)
D. DOKUMENTACE STAVBY
D.1 RODINNÝ DŮM
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (stavební část)
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Zdravotně technické instalace
D.1.5 Vytápění
D.1.6 Silnoproudá elektrotechnika vč. bleskosvodu


Další doklady

 • Doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě, pokud není ověřitelné v katastru nemovitostí
 • Projekt rozhledových poměrů
 • Územně plánovací informace
 • Územní rozhodnutí, jestliže jej vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby
 • Stanovisko z příslušného obecního úřadu
  • Z hlediska vlastníka inženýrských sítí
  • Z hlediska vlastníka místní komunikace
 • Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace k umístění inženýrských sítí
 • Rozhodnutí o povolení připojení na komunikaci
 • Dohoda o umístění a realizaci stavby (vodovodní a kanalizační přípojka)
 • Stanovisko správy a údržby silnic
  • z hlediska vlastníka komunikace 2. a 3. třídy
  • z hlediska ukládání inž. sítí do komunikace 2. a 3. třídy
 • Stanovisko Krajské hygienická stanice
 • Stanovisko odboru územního plánování
 • Stanovisko Policie ČR (dopravní inspektorát)
 • Stanovisko Hasičské záchranného sboru 
 • Stanovisko odboru životního prostředí (DO ochrany ZPF, DO ochrany lesa, DO ochrany přírody a krajiny, DO ochrany ovzduší, DO odpadového hospodářství, DO státní památkové péče, vodoprávní úřad)
 • Stanovisko k žádosti o připojení (elektřina, kanalizace, voda, plyn)
 • Stanoviska/sdělení/vyjádření o existenci sítí – (CETIN, Vodafone, T-Mobile, RWE, ČEZ, UPC apod.) .
 • Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení např. od ČEZ distribuce
 • Souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu
 • Vyjádření k projektové dokumentaci k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, případně jímky, ČOV od vodárenských společností
 • Vyjádření ke stavbě z obvodního báňského úřadu v případě poddolovaného území
 • Závazné stanovisko od orgánu ochrany přírody a krajiny (pokud se stavba nachází v CHKO, památkovém území apod.)
 • Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ČOV, studny, jímky od orgánu ochrany povodí (Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy)

Obecné informace


Stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Ohlášení stavby je zjednodušenou verzí stavebního povolení, která je určena pro rodinné domy, rekreační objekty a jejich přístavby či nástavby.

Stavební povolení je určeno pro větší stavby a v některých případech rekonstrukcí pokud budete zasahovat do nosných stěn domu.


Co můžete stavět bez povolení nebo ohlášení

Jedná se o většinu drobných staveb okolo rodinného domu a to např. opěrné zdi do výšky 1 metr a nebo oplocení do výšky 2 metry, pokud nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím. Skleníky do plochy 40 m2 a výšky 5 metrů, pokud jsou dál jak 2 metry od hranice pozemku. Dále stavby u rodinného domu nebo rekreačního objektu a mají zastavěnou plochu nejvýše 25 m2, jedno nadzemní podlaží a jsou vysoké nejvýše 5 metrů, případně podsklepené do hloubky nejníže 3 metry. Tyto stavby ale musí souviset s užíváním domu, nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v nich skladovat hořlaviny a nebo výbušniny. I zde platí povinnost alespoň 2 metry od hranice pozemku a po umístění takové stavby musí být alespoň 50 % plochy pozemku schopno vsakovat dešťovou vodu. Bez povolení či ohlášení lze také stavět bazén do 40m2 plochy u rodinného domu nebo rekreačního objektu, pokud je umístěn dál jak 2 metry od hranice pozemku a to vč. technického zařízení s ním související. Povolení rovněž není třeba na výměnu vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.

Stavět můžete bez svolení stavebního úřadu i v památkově chráněném území a zóně, ale netýká se to budov, které jsou kulturní památkou. Tyto drobné stavby je třeba vždy projednat s orgánem památkové péče.

Stavby s ohlášením

Ohlášení stavby lze využít v případě staveb pro bydlení a rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Rovněž pro změny staveb, pokud nejsou překročeny parametry z předchozího bodu (přístavba, nástavba), stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí.

Na ohlášku též lze stavět opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, dále u terénních úprav a reklamních staveb.


Stavby se stavebním povolením

Stavební povolení je vyžadováno při jakémkoliv zásahu do nosných konstrukcí bytových domů (třeba bourání starých nosných stěn) a jakékoli rodinné domy a rekreační rozměry, které překračují podmínky pro ohlášení stavby. V některých případech je stavební povolení výhodnější, například pokud nemáme souhlas sousedů s plánovanou stavbou. Stavební povolení je vyžadováno i v případě, budování studny, která spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Stavební povolení je třeba i pro její rekonstrukci, prohlubování a nebo rozšiřování.


Územní řízení

V případě ohlášení nástaveb a přístaveb musí ještě předcházet územní souhlas. Ten je u rodinných domů obvykle spojen s ohlášením stavby do jednoho procesu. O územní řízení není třeba žádat u stavebních úprav, pokud dům nezvyšujeme ani nerozšiřujeme. Ve většině případech ohlášení stavby je územní souhlas třeba, ale spojuje se s ohlášením stavby do jednoho procesu. Územní souhlas je dokonce někdy nutný i v případě, kdy nepotřebujete povolení a ani ohlášení stavby. O tzv. územní řízení, ze kterého vyjde územní souhlas, musíme žádat stejně jako o stavební povolení na místně příslušném stavebním úřadě.

 

Ceník

Ceny se odvíjí od typu a rozsahu objednaných prací na základě dohody. V případě zájmu uzavíráme Smlouvu o dílo s uvedením celkové ceny.

KONTAKT